Close

aprilie 19, 2019

9 activități și domenii adăugate de Guvern pe lista celor în care pot fi angajați zilieri

Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanță de urgență, includerea a încă nouă activități și domenii pe lista celor în care se poate presta muncă necalificată, în vederea asigurării unui cadru normativ coerent şi unitar care să faciliteze accesul persoanelor care desfăşoară activităţi sezoniere, sporadice sau accidentale pe piaţa muncii.

Documentul urmărește, în același timp, asigurarea protecției zilierilor, scăderea birocrației și simplificarea procedurilor administrative de înregistrare a acestora.

Astfel, potrivit  actului normativ, zilierii pot desfăşura pentru un beneficiar exclusiv activităţi necalificate, cu caracter ocazional, și pot fi angajați și în următoarele domenii de activitate:

– activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;

– publicitate – grupa 731;

– activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;

– creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;

– activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;

– activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;

– restaurante – clasa 5610;

– baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;

– activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

În prezent, zilierii pot lucra, ocazional, doar în agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01, silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02 și pescuit şi acvacultură – diviziunea 03.

Ordonanța de urgență aprobată astăzi mai stabilește că niciun zilier nu poate lucra pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia celor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol. În cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii.

Zilierul va avea, potrivit noului act normativ, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Sarcina calculării, plății şi declarării contribuţiei de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activitatea zilierilor, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscalcu modificările și completările ulterioare, revine beneficiarului de lucrări.

În plus, în situația producerii unui accident de muncă sau în cazul apariției unei boli profesionale, beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.

De asemenea, se prevede înființarea Registrului electronic de evidență a zilierilor, la data de 20 decembrie 2019, sistemul informatic urmând să fie achiziționat de către Inspecția Muncii, în condițiile legii. Metodologia de întocmire și transmitere a acestuia, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea lui se stabilesc prin ordin al ministrului Muncii si Justitiei Sociale, în termen de 60 de zile de la înființarea Registrului.

Actul normativ introduce, în același timp, un concediu de odihnă suplimentar anual, plătit, de trei zile, pentru salariatele care urmează o procedură de fertilizare “in vitro”. Cererea pentru acordarea noului tip de concediu va fi însoțită de o scrisoare medicală, eliberată de medicul specialist în condițiile legii.

După articolul 147 din Legea nr.53/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un articol nou, art. 147^1, cu următorul cuprins:”

Art. 147^1- (1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare ,,in vitro”, beneficiază deun concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:

a) 1 zi la data efectuării puncției ovariene;

b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.

(2) Solicitarea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) va fi însoțită de scrisoare medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile legii.”

Ordonanța de urgență aprobată astăzi de Guvern modifică și completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 53/2003 – Codul Munciirepublicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: www.mmuncii.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *