Close

juridice

Ordonanță militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 nr 2/21.03.2020

Prin ordonanța militară nr. 2 au fost adoptate urmatoarele măsuri: ”Art.1. – (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. (3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României. Art. 2. – (1) Se suspendă temporar activitățile deCitește mai mult

Read More

ÎCCJ – Reprezintă discrimare acordarea măririi de salariu unui salariat în cuantum mai mic în raport cu colegii săi cu aceeaşi funcţie, vechime şi grad

Potrivit Înaltei Curte de Casație și Justiție, reprezintă discrimare salariala acordarea măririi de salariu unui salariat în cuantum mai mic în raport cu colegii săi cu aceeaşi funcţie, vechime şi grad principal pe motiv că a avut prea mult concediu medical. ÎCCJ in speță, a validat argumentul instanței de fond care in mod corect şiCitește mai mult

Read More

Examenul medical care constata daca o persoana este apta/inapta pentru munca

”Conform curriculumului de pregatire in medicina de familie, medicul de familie nu este abilitat sa emita adeverinte medicale care sa precizeze sintagma “apt de munca”. De altfel nici o alta specialitate medicala nu este abilitata sa foloseasca aceasta sintagma deoarece contine elemente generale, evazive. Potrivit prevederilor HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, numai mediciiCitește mai mult

Read More

Clauza penală în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional al acestuia

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsăCitește mai mult

Read More

Competenţa teritorială în litigiile de muncă – Decizia nr. 1334 din 19 aprilie 2018, a Înaltei Curți de Casație și Justiție

În litigiile de muncă, ceea ce interesează în stabilirea competenţei teritoriale este locul unde reclamantul locuieşte efectiv, a hotărât Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă domiciliul înscris în actul de identitate nu corespunde cu domiciliul stabilit în fapt, domiciliul din actul de identitate nu poate primi eficienţă. ”Coroborând prevederile art. 210 şi 216 dinCitește mai mult

Read More

Lege nr. 89 din 02/05/2019 pentru modificarea OUG 111 / 2010

Lege nr. 89 din 02/05/2019

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 03/05/2019
Intrare in vigoare: 06/05/2019

Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9 , cu următorul cuprins:
„Art. 9 . – În situaţia în care persoana care a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru
creşterea copilului naşte unul sau mai mulţi copii ori se află într-o nouă situaţie dintre cele
prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creşterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizaţiei conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizaţiei primit anterior naşterii celui din urmă copil, se acordă indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului primită pentru copilul anterior.”
2. La articolul 16 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel net nu depăşeşte de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).”
3. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3 ), cu următorul
cuprins:
„(3 ) Nu se consideră culpă a persoanei, în sensul prevederilor alin. (3), nedeclararea
veniturilor pentru care persoana îndreptăţită şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale prevăzute de lege, situaţie în care se aplică dispoziţiile alin. (2).”
4. La articolul 25, alineatul (1) şi litera b) a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 25. – (1) Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului
prevăzut la art. 2 alin. (1) şi la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabileşte de comun acord cu angajatul.
b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 alin.
(1);”.
5. La articolul 25 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul
cuprins:
„c) salariatei/salariatului care se află în concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a).”
6. L a articolul 25, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu
următorul cuprins:
„(5) În situaţia prevăzută la art. 7 alin. (2), salariata/salariatul are obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.
(6) Este interzis angajatorului să restricţioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (5).”
Art. II. – Prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică şi solicitărilor depuse anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi şi pentru care decizia de admitere, de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nu a fost emisă până la această dată.
Art. III. – (1) Debitele cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform art. 24 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se scutesc de la plată numai în cazul în care titularul acestora se află în situaţia prevăzută la art. 24 alin. (3 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Scutirea de la plată se face astfel:
a) prin decizia directorului executiv al agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, până la împlinirea termenului de 180 de zile prevăzut la art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
b) de către organele fiscale centrale, pentru debitele transmise potrivit art. I alin. (4 ) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Decizia de scutire prevăzută la alin. (2) lit. a) se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emiterea acesteia.
(4) În vederea identificării debitorilor pentru scutirea de la plată a debitelor în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. b), agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti transmite organului fiscal central lista debitorilor pentru care s-a efectuat transmiterea potrivit art. I alin. (4 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. IV. – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. V. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCUTĂRICEANU
Bucureşti, 2 mai 2019.
Nr. 89.
4

Read More

9 activități și domenii adăugate de Guvern pe lista celor în care pot fi angajați zilieri

Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanță de urgență, includerea a încă nouă activități și domenii pe lista celor în care se poate presta muncă necalificată, în vederea asigurării unui cadru normativ coerent şi unitar care să faciliteze accesul persoanelor care desfăşoară activităţi sezoniere, sporadice sau accidentale pe piaţa muncii. Documentul urmărește, în același timp, asigurarea protecțieiCitește mai mult

Read More

Contribuţa soţilor la dobândirea bunurilor comune

Instanţele de judecată nu trebuie să pornească de la premiza contribuţiei egale a soţilor la dobândirea bunurilor comune, în vederea stabilirii contribuţiei soţilor la dobândirea bunurilor comune, ci trebuie să administreze probe pentru lămurirea acestui aspect, o cotă egală putând fi stabilită doar atunci când nu există elemente din care să rezulte o contribuţie diferită.Citește mai mult

Read More