Close

ianuarie 17, 2019

 LEGE nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

EMITENT: Parlamentul 
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 941 din 7 noiembrie 2018

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după litera n) se introduc trei noi litere, literele n^1)-n^3), cu următorul cuprins:
„n^1) elev – străinul care a fost acceptat de o unitate de învăţământ preuniversitar de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educaţional;
n^2) student – străinul care a fost acceptat de o instituţie de învăţământ superior de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, la un program de licenţă, master, la un program de studii doctorale sau postdoctorale, la forma de învăţământ cu frecvenţă;
n^3) stagiar – străinul care are o diplomă de învăţământ superior sau care urmează un ciclu de studii care conduce la o diplomă de învăţământ superior şi care este admis pentru un program de formare în vederea dobândirii de cunoştinţe, de practici şi de experienţă într-un mediu profesional;”

2. La articolul 2, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„o) cercetător – străinul, titular al unei diplome de doctor sau de absolvire a unor studii superioare de natură să îi permită accesul la programe de cercetare sau cercetare postdoctorală şi care este acceptat de instituţii de învăţământ superior acreditate, institute de cercetare, de o unitate de cercetare-dezvoltare sau de un centru de cercetare atestate să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unui proiect;”

3. La articolul 2, după litera o) se introducpatru noi litere, literele o^1)-o^4), cu următorul cuprins:
„o^1) proiect educaţional – un set de acţiuni educative elaborate de o instituţie sau de o unitate de învăţământ din România în cooperare cu alte instituţii sau unităţi similare dintro ţară terţă, în scopul schimbului cultural, educaţional şi de formare profesională;
o^2) entitate-gazdă – orice persoană fizică sau juridică aflată într-un raport juridic cu un străin care prevede drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi;
o^3) familie-gazdă – familia care primeşte temporar un lucrător au pair şi care îi permite acestuia să participe la viaţa sa de familie de zi cu zi pe teritoriul României;
o^4) programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind măsuri de mobilitate – programe finanţate de Uniunea Europeană sau de statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, de promovare a mobilităţii străinilor în Uniunea Europeană sau în statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, participante la programele respective;”

4. La articolul 2, litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„t) primul stat membru – statul membru al Uniunii Europene care acordă primul «Cartea Albastră a U.E.», permisul ICT sau permisul de şedere în scop de cercetare sau studii;”

5. La articolul 6 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„h) nu sunt semnalaţi de autorităţile competente că prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică;”

6. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) au săvârşit, cu intenţie, pe teritoriul României ori în străinătate, infracţiuni pentru care li s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 3 ani;”

7. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
„(3) Străinilor intraţi în România în baza convenţiilor internaţionale sau actelor normative prin care aceştia sunt exoneraţi de la obligativitatea obţinerii vizei le încetează dreptul de şedere în următoarele situaţii:
a) se constată că la data intrării în ţară aceştia nu îndeplineau condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) străinii au intrat în ţară pe baza unor documente sau informaţii false;
c) străinii au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi străini ori au înlesnit transportul sau cazarea acestora;
d) au încălcat reglementările vamale ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat;
e) au intrat în România în perioada de interdicţie, dispusă anterior;
f) nu respectă scopul declarat la intrarea pe teritoriul României ori au încălcat reglementările referitoare la angajarea în muncă a străinilor;
g) după intrarea în ţară împotriva străinilor a fost dispusă măsura interzicerii intrării în România sau au fost declaraţi indezirabili.
(4) Măsura încetării dreptului de şedere pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) se comunică străinului prin decizia de returnare.”

8. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Entităţile-gazdă sunt obligate să informeze formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.”

9. La articolul 15 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) este suspect sau inculpat într-o cauză penală şi magistratul dispune instituirea măsurii interdicţiei de părăsire a localităţii sau a ţării;
b) a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi a fost aplicată pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a părăsi teritoriul României sau a fost dispusă măsura de a nu părăsi teritoriul României.”

10. La articolul 33, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Dacă se constată o eroare pe o viză emisă care nu a fost încă aplicată în documentul de călătorie ori după ce viza a fost aplicată în documentul de călătorie, aceasta va fi anulată din motive tehnice, conform procedurii prevăzute la alin. (5), şi va fi eliberată o altă viză în baza aceleiaşi solicitări.”

11. La articolul 38, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Soluţionarea cererilor de aprobare a invitaţiilor se face în termen de până la 45 de zile de la data depunerii. În cazuri temeinic justificate, când este necesară o examinare mai aprofundată a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile. Pentru străinii care urmează să vină în România în scop turistic, în grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, membre ale Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România, aprobarea invitaţiilor se face în termen de 30 de zile de la data depunerii.”

12. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 45
Viza de lungă şedere pentru studii
(1) Viza de lungă şedere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student, stagiar, elev sau care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional.
(2) Solicitarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) în cazul studenţilor:
(i) dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ cu frecvenţă, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii;
(ii) dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii;
(iii) dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
(iv) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;
(v) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;
(vi) încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor;
(vii) dovada cunoaşterii limbii în care se va desfăşura programul de studii pe care îl va urma, cu excepţia anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini;
b) în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional:
(i) dovada acceptării la studii eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ cu frecvenţă;
(ii) dovada participării într-un program de schimb de elevi sau proiect educaţional, realizat de o organizaţie constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop;
(iii) dovada din partea organizaţiei care realizează schimbul de elevi sau proiectul educaţional, din care să rezulte că aceasta va asigura mijloacele de întreţinere, inclusiv cheltuielile de şcolarizare, precum şi eventualele costuri privind executarea măsurilor de îndepărtare;
(iv) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;
(v) dovada privind asigurarea cazării la o familie selectată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi sau proiectul educaţional şi care deţine un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie din România sau într-o unitate specială de cazare selecţionată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi sau proiectul educaţional;
(vi) încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor;
c) în cazul stagiarilor care participă la un program de formare profesională neremunerată:
(i) acord de formare profesională;
(ii) angajament scris al entităţii-gazdă în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru şederea şi îndepărtarea stagiarului respectiv;
(iii) dovada deţinerii unei diplome de absolvire a învăţământului superior în ultimii doi ani care precedă data cererii sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obţinerea unei astfel de diplome;
(iv) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
(v) dovada asigurării condiţiilor de cazare.
(3) Acordul de formare profesională prevăzut la alin. (2) lit. c) pct. (i) cuprinde cel puţin următoarele elemente:
(i) o descriere a programului de formare profesională, inclusiv obiectivul educaţional sau componentele de învăţare ale acestuia;
(ii) durata stagiului;
(iii) condiţiile de plasare şi de monitorizare ale stagiului;
(iv) orarul stagiului;
(v) raporturile juridice dintre stagiar şi entitatea-gazdă.
(4) Străinii care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 13 şi 19 ani.
(5) Străinii bursieri ai statului român nu sunt obligaţi să prezinte documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. (ii) şi (iii), iar cei de origine română nu sunt obligaţi să prezinte documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) pct. (iii).
(6) Viza prevăzută la alin. (1) se acordă şi străinilor acceptaţi la studii în baza tratatelor internaţionale la care România este parte.
(7) La rubrica «observaţii» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă şedere pentru studii se înscrie, după caz, menţiunea «student», «elev» sau «stagiar”

13. La articolul 46 alineatul (9), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) solicitantul să posede mijloace de întreţinere, pe lângă cele necesare pentru propria întreţinere potrivit legii, în cuantum corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru fiecare membru de familie;”

14. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 48
Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică
(1) Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se acordă străinilor în baza avizului Ministerului Cercetării şi Inovării şi al Inspectoratului General pentru Imigrări.
(2) Avizul Ministerului Cercetării şi Inovării se eliberează la solicitarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) unităţile de cercetare-dezvoltare să fie atestate în condiţiile legii;
b) să existe un acord de primire între unităţile prevăzute la lit. a) şi cercetătorul care a fost acceptat să desfăşoare activităţi în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică. Forma şi condiţiile în care se încheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.
(3) Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării şi Inovării;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă;
c) asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilităţii vizei.
(4) Acordul de primire conţine cel puţin următoarele elemente:
a) titlul sau scopul activităţii de cercetare sau al domeniului de cercetare;
b) angajamentul străinului că va face eforturi pentru finalizarea activităţii de cercetare;
c) angajamentul unei unităţi de cercetare-dezvoltare privind primirea străinului în scopul finalizării activităţii de cercetare;
d) data de început şi data de sfârşit sau durata estimată a activităţii de cercetare;
e) informaţii privind intenţiile de mobilitate în alte state membre, în cazul în care mobilitatea este cunoscută la momentul depunerii cererii;
f) o menţiune privind încetarea în mod automat a acordului de primire, în cazul în care străinul nu este admis sau în cazul în care raportul juridic dintre cercetător şi unitatea de cercetare-dezvoltare încetează.
(5) La rubrica «observaţii» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se înscrie menţiunea «cercetător”

15. La articolul 49 alineatul (1) litera e), punctele (i) şi (ii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(i) au încheiat un contract de voluntariat cu o entitate-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt monitorizaţi în îndeplinirea sarcinilor, orele de lucru, precum şi, după caz, formarea profesională la care participă străinul, necesară îndeplinirii serviciului de voluntariat;
(ii) entitatea-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, cheltuielile şi/sau banii de buzunar, precum şi eventualele costuri privind executarea măsurilor de îndepărtare;”

16. La articolul 49 alineatul (1) litera e), după punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu următorul cuprins:
„(v) entitatea-gazdă face dovada că a încheiat o poliţă de asigurare civilă, cu excepţia voluntarilor care participă la Serviciul european de voluntariat;”

17. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) La rubrica «observaţii» a autocolantului de viză de lungă şedere pentru alte scopuri, eliberată străinilor prevăzuţi la alin. (1) lit. e), se înscrie menţiunea «voluntar”

18. La articolul 50 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) sunt îndeplinite în continuare condiţiile cu privire la intrarea în România, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) şi e);”

19. La articolul 50 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
„a^1) nu sunt semnalaţi de autorităţile competente că prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională ori sănătatea publică;”

20. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
„(4^1) În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.”

21. La articolul 56, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut.
(2) Prevederile alin. (1) referitoare la nivelul salariului înscris în contractul de muncă nu se aplică în cazul străinilor angajaţi în sistemul bugetar, al căror salariu este stabilit potrivit legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu excepţia lucrătorilor înalt calificaţi.”

22. La articolul 56, alineatul (3) se abrogă.
23. La articolul 56, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Prin excepţie de la alin. (1) şi (4), străinilor care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în baza unui contract de mandat ori a altui document cu aceeaşi valoare juridică, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă fără prezentarea unui contract de muncă, dacă fac dovada mijloacelor de întreţinere obţinute din activitatea desfăşurată în această calitate, cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

24. La articolul 56, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
„(6^1) Dreptul de şedere temporară pentru lucrătorii stagiari se prelungeşte în condiţiile alin. (1) sau (4) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe teritoriul României, în această calitate.”

25. La articolul 56, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (11^1) şi (11^2), cu următorul cuprins:
„(11^1) Străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă în calitate de lucrător au pair li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu timp parţial, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că durata timpului de muncă nu depăşeşte 25 de ore pe săptămână, iar cuantumul salariului este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, calculat la fracţia de timp lucrată.
(11^2) Dreptul de şedere temporară pentru lucrătorii au pair se prelungeşte în condiţiile prevederilor alin. (11^1) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă cu timp parţial, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe teritoriul României, în această calitate.”

26. La articolul 56^1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

27. La articolul 56^1 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

28. La articolul 56^1 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

29. La articolul 56^2 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

30. La articolul 56^2, alineatul (3) se abrogă.
31. La articolul 56^2 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

32. La articolul 56^3 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

33. La articolul 56^3, alineatul (5) se abrogă.
34. La articolul 56^3 alineatul (7), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

35. La articolul 58 alineatul (1) litera a), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(i) sunt înscrişi la studii la o instituţie de învăţământ de stat ori particulară, acreditată sau autorizată provizoriu potrivit legii, forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă;”

36. La articolul 58 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi sau program educaţional, pe o perioadă care să nu depăşească un an, dacă:
(i) sunt înscrişi la o unitate de învăţământ de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, forma de învăţământ cu frecvenţă;
(ii) participă într-un program de schimb de elevi sau întrun program educaţional, realizat de o organizaţie constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop;
(iii) organizaţia care realizează schimbul de elevi sau programul educaţional îşi asumă responsabilitatea pentru asigurarea cazării, a mijloacelor de întreţinere şi a eventualelor costuri privind executarea măsurii de îndepărtare.”

37. La articolul 58, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Dreptul de şedere temporară pentru studii se poate prelungi cu cel mult 6 luni după absolvirea studiilor, în vederea definitivării situaţiei şcolare sau universitare, precum şi pentru autentificarea documentelor de studii în acest scop.”

38. La articolul 58, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
„(4) Dreptul de şedere temporară pentru studii se poate prelungi cu 9 luni după absolvirea studiilor, pentru căutarea unui loc de muncă şi efectuarea formalităţilor de angajare în muncă sau în vederea deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atestă finalizarea studiilor.
(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere al străinilor prevăzuţi la alin. (4) se acordă în condiţiile prevăzute la art. 55 sau art. 56, după caz, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere.”

39. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:
„ART. 58^1
Dreptul de şedere temporară în scop de studii în cadrul unei mobilităţi
(1) Străinul, titular al unui permis de şedere în scop de studii sau al unei vize de lungă şedere în scop de studii, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 360 de zile, denumită în continuare mobilitatea studentului, fără obligativitatea obţinerii unei vize, dacă:
a) participă la cursurile unei instituţii de învăţământ superior în cadrul unor programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind măsuri de mobilitate sau al unui acord între două sau mai multe instituţii de învăţământ superior;
b) a fost transmisă o notificare de către instituţia de învăţământ superior la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări pe a cărei rază străinul urmează să îşi desfăşoare activitatea.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se transmite cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii cursurilor şi cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele documente:
a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil;
b) copia permisului de şedere sau a vizei de lungă şedere eliberate de primul stat membru;
c) dovada că studiile sunt desfăşurate în cadrul unui program al Uniunii Europene sau multilateral care cuprinde măsuri de mobilitate sau în baza unui acord între două sau mai multe instituţii de învăţământ superior;
d) scrisoarea de acceptare la studii eliberată de instituţia de învăţământ superior acreditată;
e) dovada duratei şi a datelor planificate pentru participarea la studii în cazul în care acestea nu sunt specificate în dovada de acceptare la studii;
f) dovada că studentul deţine asigurare de sănătate pentru toate riscurile împotriva cărora sunt în mod normal asiguraţi cetăţenii români;
g) dovada că pe perioada şederii în România studentul deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;
h) adresa la care studentul va locui pe teritoriul României.
(3) În termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării, formaţiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări poate formula obiecţii cu privire la mobilitatea studentului, atunci când:
a) străinul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b) şi c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) şi f);
b) notificarea nu conţine documentele prevăzute la alin. (2);
c) valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (2) a expirat;
d) notificarea nu a fost transmisă în termenul prevăzut la alin. (2).
(4) Obiecţiile la mobilitatea studentului se comunică în scris, în termen de până la 5 zile de la data formulării acestora, autorităţilor competente ale primului stat membru şi instituţiei de învăţământ superior care a transmis notificarea şi au drept consecinţă interzicerea participării la cursurile instituţiei de învăţământ superior pe teritoriul României.”

40. La articolul 62 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(iv) fac dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;”

41. La articolul 62 alineatul (1) litera b), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(iii) fac dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

42. La articolul 62 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
„c) în urma verificărilor efectuate, faptul că străinul a recunoscut filiaţia unui copil român exclusiv în scopul obţinerii dreptului de şedere.”

43. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 67
Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică
(1) Străinilor intraţi în România în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică li se prelungeşte dreptul de şedere temporară dacă prezintă acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării şi Inovării.
(2) Dreptul de şedere în acest scop se prelungeşte pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.
(3) Cercetătorul, posesor al unui permis de şedere în acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe teritoriul României, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de şedere temporară în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică fără a mai fi necesară obţinerea în prealabil a unei vize de lungă şedere în acest scop. Permisul de şedere se acordă în baza avizului Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzut la art. 48 alin. (2), în condiţiile alin. (2).
(4) Dreptul de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se poate prelungi cu 9 luni după încheierea cercetării, în vederea căutării unui loc de muncă şi efectuarea formalităţilor de angajare în muncă sau deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atestă finalizarea activităţii de cercetare ştiinţifică.
(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere al străinilor cărora li s-a prelungit dreptul de şedere temporară în condiţiile alin. (4) se acordă în condiţiile art. 55 sau art. 56, după caz, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere.”

44. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu următorul cuprins:
„ART. 67^1
Dreptul de şedere temporară în scop de cercetare ştiinţifică în cadrul unei mobilităţi
(1) Străinul, titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru a desfăşura activităţi de cercetare pentru o perioadă de până la 180 de zile în orice perioadă de 360 de zile, denumită în continuare mobilitate pe termen scurt, fără obligativitatea obţinerii unei vize, de la data notificării transmise de către unitatea de cercetare-dezvoltare la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări pe a cărei rază urmează să îşi desfăşoare activitatea străinul.
(2) Membrii de familie, posesori ai unor permise de şedere în scop de reîntregire a familiei sau a unor vize de lungă şedere în scop de reîntregire a familiei, eliberate de primul stat membru şi care însoţesc străinii prevăzuţi la alin. (1), pot intra şi rămâne pe teritoriul României în aceleaşi condiţii cu aceştia.
(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele documente:
a) copia documentului de trecere a frontierei a cercetătorului, respectiv a membrilor de familie ale acestuia;
b) copia permisului de şedere al cercetătorului sau a vizei de lungă şedere, eliberate de primul stat membru, respectiv al membrilor de familie ale acestuia;
c) acordul de primire încheiat cu entitatea-gazdă din România;
d) dovada duratei şi a datelor planificate pentru mobilitate, în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de primire;
e) copia avizului Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzut la art. 48 alin. (2).
(4) În termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării, formaţiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări poate formula obiecţii la mobilitatea cercetătorului şi a membrilor de familie, atunci când:
a) se constată incidenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a)-c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) şi f);
b) notificarea nu conţine documentele prevăzute la alin. (3);
c) valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (3) a expirat.
(5) Obiecţiile formulate la mobilitatea cercetătorilor şi a membrilor de familie se comunică în scris autorităţilor competente ale primului stat membru şi unităţii de cercetare-dezvoltare care a transmis notificarea şi au drept consecinţă interzicerea desfăşurării activităţii cercetătorului pe teritoriul României.
(6) În scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică pentru o perioadă mai mare de 180 de zile, denumită în continuare mobilitate pe termen lung, străinul titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi membrii de familie care îl însoţesc, posesori ai unor permise de şedere în scop de reîntregirea familiei sau ai unor vize de lungă şedere în scop de reîntregirea familiei eliberate de primul stat membru, pot intra şi solicita prelungirea dreptului de şedere pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere.
(7) Străinilor prevăzuţi la alin. (6) li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de cercetare ştiinţifică, respectiv în scop de reîntregirea familiei, după caz, în cadrul mobilităţii pe termen lung dacă prezintă următoarele documente:
a) permisul de şedere sau viza de lungă şedere, eliberate de primul stat membru;
b) acordul de primire încheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din România;
c) dovada duratei şi a datelor planificate pentru mobilitate în cazul în care acestea nu sunt specificate în acordul de primire;
d) avizul Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzut la art. 48 alin. (2);
e) dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru o perioadă de cel puţin 6 luni.
(8) Cercetătorul prevăzut la alin. (6) poate desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de şedere.
(9) Dreptul de şedere în scop de cercetare se prelungeşte pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de primire.
(10) Prelungirea, revocarea sau anularea dreptului de şedere pentru străinii prevăzuţi la alin. (6) se comunică de către Inspectoratul General pentru Imigrări autorităţilor competente din primul stat membru, în termen de 30 zile de la data luării măsurii.”

45. La articolul 69 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„f) străinii care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat – cu prezentarea poliţei de asigurare civilă şi a contractului de voluntariat încheiat cu organizaţia-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt monitorizaţi în îndeplinirea sarcinilor, precum şi orele de lucru. Străinii care participă la Serviciul european de voluntariat sunt exceptaţi de la obligativitatea prezentării poliţei de asigurare civilă;”

46. La articolul 69, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Dreptul de şedere pentru străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. e) se acordă pentru o perioadă de maximum un an, fără posibilitatea prelungirii.”

47. La articolul 69, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Dreptul de şedere temporară pentru străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. f) se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fără a depăşi o durată totală de şedere de un an pe teritoriul României, în această calitate.”

48. La articolul 70 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
„f) titulari ai unui drept de şedere obţinut pentru desfăşurarea de activităţi ca lucrător sezonier sau lucrător au pair.”

49. La articolul 70, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Străinului al cărui drept de şedere pe termen lung a încetat în condiţiile alin. (3) lit. b)-d) i se poate acorda un nou drept de şedere pe termen lung, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după o nouă şedere continuă pe teritoriul României de cel puţin 12 luni.”

50. La articolul 71 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(iv) la stabilirea acestei perioade nu se iau în calcul dreptul de şedere conferit de viza de scurtă şedere, viza diplomatică sau de serviciu şi nici dreptul de şedere obţinut pentru desfăşurarea de activităţi ca lucrător sezonier sau lucrător au pair;”

51. La articolul 71, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Străinilor de origine română, străinilor aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 131 alin. (6) posesori ai unui permis de şedere eliberat potrivit prevederilor art. 131 alin. (4), precum şi celor a căror şedere este în interesul statului român li se poate acorda dreptul de şedere pe termen lung fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).
(3) Minorii pot obţine drept de şedere pe termen lung numai dacă unul sau ambii părinţi sunt titulari ai unui drept de şedere pe termen lung. Acestor minori li se poate acorda dreptul de şedere pe termen lung fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1). În cazul în care numai unul dintre părinţi este titular al unui drept de şedere pe termen lung, este necesar consimţământul celuilalt părinte, în formă autentică.”

52. La articolul 77, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Inspectoratul General pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de şedere pe termen lung atunci când se constată că:
a) rezidentul permanent constituie o ameninţare la adresa ordinii publice. Condiţia se consideră îndeplinită dacă a săvârşit, cu intenţie, infracţiuni pe teritoriul României pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani;
b) rezidentul permanent prezintă pericol pentru securitatea naţională.”

53. La articolul 77 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
„g) entitatea-gazdă face obiectul unei proceduri de lichidare sau nu derulează nicio activitate economică.”

54. La articolul 80^1, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Străinii titulari ai unui drept de şedere temporară, încadraţi în muncă, şomeri înregistraţi sau cercetători, beneficiază, în condiţiile legii, de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte:”

55. La articolul 81 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) dreptul de şedere al străinului, stabilit prin viză, în baza convenţiilor internaţionale sau actelor normative de desfiinţare a vizelor, sau, după caz, prin permisul de şedere ori de mic trafic de frontieră, a încetat;”

56. La articolul 81, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) În cazul străinilor aflaţi în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), dar şi într-o procedură de prelungire a dreptului de şedere temporară sau de acordare a dreptului de şedere pe termen lung, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporţionalităţii, Inspectoratul General pentru Imigrări decide cu privire la emiterea deciziei de returnare sau amânarea emiterii acesteia până la finalizarea procedurii respective.”

57. La articolul 106^4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
„(5^1) În cazul străinilor cărora le-a încetat dreptul de şedere în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (3) lit. f), durata interdicţiei de intrare este de 6 luni.”

58. La articolul 106^4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
„(6^1) În cazul străinilor cărora le-a încetat dreptul de şedere în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (3) lit. b), durata interdicţiei de intrare este de 2 ani.”

59. La articolul 107, după alineatul (2^3) se introduce un nou alineat, alineatul (2^4), cu următorul cuprins:
„(2^4) În permisul unic eliberat străinilor încadraţi în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători au pair sau pentru lucrători stagiari se înscrie, suplimentar faţă de menţiunea prevăzută la alin. (2), menţiunea «lucrător au pair» sau «stagiar», după caz.”

60. La articolul 107, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
„(4) În permisul de şedere temporară se înscrie, după caz, menţiunea «cercetător», «student», «elev» sau «voluntar».
(5) În permisele de şedere temporară eliberate cercetătorilor care îşi exercită mobilitatea în cadrul Uniunii Europene se înscrie menţiunea «cercetător-mobilitate», precum şi menţiuni referitoare la programul sau acordul în baza căruia se realizează mobilitatea.”

61. La articolul 111, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul în care străinului, titular al unui document eliberat potrivit art. 107 alin. (1), i se revocă, i se anulează sau îi încetează dreptul de şedere, documentul aferent se anulează la data luării deciziei şi se retrage cel mai târziu la data la care această decizie este adusă la cunoştinţă străinului.”

62. La articolul 111, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Anularea permiselor de şedere eliberate străinilor în scop de studii sau de cercetare, precum şi ale membrilor de familie ai acestora se comunică în termen de 5 zile statelor membre pe teritoriul cărora străinii îşi exercită mobilitatea.”

63. La articolul 118 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) paşaport pentru persoana fără cetăţenie – apatrizilor cu drept de şedere pe termen lung în România, precum şi apatrizilor de origine română.”

64. La articolul 128^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Titularul unui permis ICT, al unui permis de şedere temporară în scop de cercetare ştiinţifică sau de studii eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări este readmis imediat, fără formalităţi, la solicitarea statului membru al Uniunii Europene pe teritoriul căruia se află în cadrul unei mobilităţi. Readmisia este acceptată imediat, fără formalităţi, şi în ceea ce priveşte membrii de familie ai acestuia.”

65. La articolul 129 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) fac dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul minim brut pe ţară garantat în plată.”

66. La articolul 131, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În situaţia străinilor minori care intră neînsoţiţi sau care rămân neînsoţiţi pe teritoriul României, atunci când nu există dubii serioase cu privire la minoritatea acestora, Inspectoratul General pentru Imigrări şi formaţiunile sale teritoriale procedează după cum urmează:”

67. După articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 131^1, cu următorul cuprins:
„ART. 131^1
Stabilirea vârstei minorului neînsoţit
(1) În situaţia în care străinul declară că este minor şi nu poate să îşi probeze vârsta, dar există dubii serioase cu privire la minoritatea sa, acesta va fi considerat major.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) Inspectoratul General pentru Imigrări solicită efectuarea unei expertize medico-legale de evaluare a vârstei solicitantului, cu consimţământul prealabil, în scris, al acestuia.
(3) În cazul în care străinul refuză efectuarea expertizei medico-legale de evaluare a vârstei şi nu sunt aduse dovezi concludente cu privire la vârsta sa, acesta va fi considerat major.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) se va considera că persoana în cauză a împlinit vârsta de 18 ani la data constatării şederii ilegale a acestuia.
(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care la baza refuzului efectuării expertizei medico-legale de stabilire a vârstei stau motive întemeiate, constatate în urma evaluării de către un psiholog din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.
(6) Interpretarea rezultatului expertizei medico-legale de evaluare a vârstei străinului se realizează cu luarea în considerare a principiului interesului superior al minorului.”

68. La articolul 134, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
„5^1. nerespectarea de către entitatea-gazdă a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (6);”

69. La articolul 134, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:
„15^1. împiedicarea în orice mod a lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări să exercite, total sau parţial, controalele prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c);”

70. La articolul 135, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
„b^1) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, cea prevăzută la pct. 5^1;”

71. La articolul 135, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
„c^1) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, cea prevăzută la pct. 15^1;”

72. La articolul 144, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
„(4^1) Entitatea-gazdă este obligată să suporte cheltuielile de executare a măsurilor de îndepărtare a străinului care a fost acceptat în contextul încheierii unui acord de formare profesională, în cazul în care acesta rămâne pe teritoriul României după încetarea dreptului de şedere. Răspunderea entităţii-gazdă privind suportarea cheltuielilor încetează după 6 luni de la încetarea valabilităţii contractului de formare profesională.”

73. Punctele 6 şi 7 din menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se elimină.
74. După punctul 13 al menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:
„14. Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016, cu excepţia art. 2 alin. (2), art. 3 pct. 16, 19, 20, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (2) şi (3), art. 9, art. 10 alin. (3), (7) şi (8), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (2),art. 13 alin. (1) lit. d)-f) şi alin. (2) şi (3), art. 14 alin. (1) lit. b) şi d), art. 15, art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a, alin. (2) lit. a) şi alin. (3), art. 17 alin. (4) teza a II-a, art. 18 alin. (4) teza a II-a, alin. (5) teza a II-a şi alin. (6) teza a III-a, art. 19, art. 20 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a)-d), art. 21 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. a)-d) şi f) şi alin. (3), art. 22 alin. (2), art. 23 teza a II-a, art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (2), (7) şi (8), art. 26 alin. (6), art. 28 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) lit. a) teza a II-a, lit. c), lit. d) teza a II-a şi a III-a şi alin. (10), art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) teza a II-a şi alin. (2) lit. a) teza finală, art. 30 alin. (3) lit. b) teza a II-a, art. 31 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) lit. e) teza finală, alin. (7) lit. b) teza finală şi alin. (10), art. 32 alin. (1), art. 34 alin. (2) şi (4) teza finală, art. 35 teza finală, art. 37 alin. (2), art. 39 şi art. 41-43.”

ART. II
De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, art. 31 şi 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ART. 31
Soluţionarea cererilor de viză
(1) Condiţiile în care se soluţionează cererile pentru acordarea vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurtă şedere sunt cele prevăzute la art. 23 din Codul de vize.
(2) Cererile pentru acordarea vizei de lungă şedere se soluţionează în sensul acordării vizei de lungă şedere sau în sensul refuzului acordării vizei de lungă şedere, în termen de până la 60 de zile de la data depunerii acestora, în urma verificării îndeplinirii condiţiilor generale şi speciale stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3) Atunci când rezultatele interviului, documentele prezentate şi circumstanţele personale ale străinilor care solicită vize de lungă şedere indică neclarităţi, pentru soluţionarea cererilor pot fi solicitate şi alte documente decât cele prevăzute la art. 41-49.
(4) Decizia autorităţilor române competente prin care se refuză acordarea vizei se comunică solicitantului, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, împreună cu motivele pe care aceasta se întemeiază.
(5) Decizia autorităţilor române competente prin care se refuză acordarea vizei poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(…)
ART. 33
Anularea şi revocarea vizei
(1) Viza poate fi anulată sau revocată în străinătate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar în ţară, de către organele poliţiei de frontieră, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat sau cu ocazia depistării persoanelor care au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat, ori de către Inspectoratul General pentru Imigrări, atunci când străinii se află pe teritoriul statului român. Punerea în executare a măsurii anulării sau revocării vizei în ţară se face de către organele poliţiei de frontieră ori, după caz, ale Inspectoratului General pentru Imigrări.
(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) pot lua măsura anulării vizei de lungă şedere, în următoarele situaţii:
a) se constată că la data solicitării vizei străinii nu îndeplineau condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) străinii au obţinut viza de intrare pe baza unor documente sau informaţii false;
c) străinii au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi străini ori au înlesnit transportul sau cazarea acestora;
d) străinii au încălcat reglementările vamale ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat;
e) străinii au intrat în România în perioada de interdicţie, dispusă anterior.
(3) Situaţiile în care autorităţile prevăzute la alin. (1) anulează sau revocă vizele de tranzit aeroportuar sau vizele de scurtă şedere sunt cele prevăzute la art. 34 din Codul de vize.
(4) Măsura revocării vizei poate fi dispusă de către autorităţile prevăzute la alin. (1) în următoarele situaţii:
a) străinii nu mai îndeplinesc condiţiile cerute la acordarea vizei;
b) nu se respectă scopul pentru care a fost acordată viza de intrare;
c) după acordarea vizei, împotriva străinilor a fost dispusă măsura interzicerii intrării în România sau au fost declaraţi indezirabili;
d) la solicitarea titularului.
(5) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei se comunică străinului, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, de către misiunea diplomatică sau de oficiul consular care a acordat viza, atunci când solicitantul se află în străinătate, de către organele poliţiei de frontieră, atunci când acesta se află în punctul de trecere a frontierei de stat, şi de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin decizia de returnare, atunci când cel în cauză se află în România. De la data comunicării, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor.
(6) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare dispusă de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României şi de organele poliţiei de frontieră poate fi contestată în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia de anulare sau de revocare dispusă de Inspectoratul General pentru Imigrări poate fi contestată în condiţiile prevăzute la art. 85.
(7) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurtă şedere se comunică străinului de către autorităţile prevăzute la alin. (5), utilizându-se formularul prevăzut în anexa VI la Codul de vize.
(8) Anularea sau revocarea vizelor de tranzit aeroportuar, a vizelor de scurtă şedere şi a vizelor de lungă şedere se materializează pe colantul de viză prin realizarea operaţiunilor prevăzute la art. 34 alin. (5) din Codul de vize.
(9) În situaţia anulării sau revocării vizei emise de un alt stat Schengen, autoritatea care a dispus măsura comunică acest lucru Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea informării statului emitent.
(10) Dacă se constată o eroare pe o viză emisă care nu a fost încă aplicată în documentul de călătorie ori după ce viza a fost aplicată în documentul de călătorie, aceasta va fi anulată din motive tehnice, conform procedurii prevăzute la alin. (8), şi va fi eliberată o altă viză în baza aceleiaşi solicitări.”

ART. III
De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, punctele 13 şi 15-22 ale art. III din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

ART. IV
Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„f) lucrător stagiar – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de angajare, titular al unei diplome de învăţământ superior sau care urmează o formă de învăţământ superior într-o ţară terţă, care participă pe teritoriul României la un program de stagiu, cu durată determinată, în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale sau obţinerii unei calificări profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale;”

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
„f^1) lucrător au pair – străinul încadrat în muncă temporar de o familie-gazdă, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. o^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul României, pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi competenţele lingvistice în schimbul unor activităţi casnice uşoare şi de îngrijire a copiilor;”

3. La articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;”

4. La articolul 3 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
„n) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru activităţi religioase care urmează să fie încadraţi în muncă pe teritoriul României, în cadrul unităţilor de cult.”

5. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) angajatorul nu a fost sancţionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanţă, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, în ultimele 6 luni anterioare soluţionării cererii.”

6. La articolul 7 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.”

7. La articolul 8 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„c) dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;
d) copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea selecţiei realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului prevăzut la lit. c), precum şi faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.”

8. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.
9. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă deţine o diplomă de absolvire a învăţământului superior obţinută în ultimii doi ani care precedă data cererii sau participă la un ciclu de studii care conduce la obţinerea unei astfel de diplome şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.”

10. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea selecţiei realizată pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului, precum şi faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.”

11. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Dovada îndeplinirii condiţiilor speciale prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c) se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:
a) curriculum vitae al străinului;
b) copiile documentelor de studii, traduse şi legalizate în condiţiile legii;
c) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.”

12. La titlul I capitolul II, după secţiunea a 4-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4^1-a, cuprinzând articolele 12^2 şi 12^3, cu următorul cuprins:
” SECŢIUNEA a 4^1-a
Încadrarea în muncă a lucrătorilor au pair
ART. 12^2
Avizul de angajare pentru lucrători au pair se eliberează angajatorului, membru al familiei-gazdă, în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă parţială pe durată de cel mult un an, pentru a presta activităţi casnice uşoare şi de îngrijire a copiilor.
ART. 12^3
Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători au pair sunt următoarele:
a) străinul să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani;
b) angajatorul, membru al familiei-gazdă, îşi asumă răspunderea pentru ca, pe întreaga durată a şederii străinului pe teritoriul României, să asigure cheltuielile de întreţinere, cazare şi asigurare socială de sănătate;
c) străinul a absolvit o formă de învăţământ secundar inferior;
d) angajatorul, membru al familiei-gazdă, să aibă altă cetăţenie decât străinul pentru care solicită eliberarea avizului de angajare pentru lucrătorul au pair şi să nu aibă legături de familie cu acesta.”

13. La articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare în România pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.”

14. La articolul 14 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
„d) copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.”

15. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.
16. La articolul 15 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an şi să îi plătească un salariu de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut;”

17. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;”

18. La articolul 21 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„f) beneficiarul prestării de servicii nu a fost sancţionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanţă, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, în ultimele 6 luni anterioare soluţionării cererii.”

19. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 29
(1) La propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în concordanţă cu politica privind migraţia forţei de muncă şi luând în considerare situaţia pieţei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileşte contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă.
(2) Inspectoratul General pentru Imigrări transmite trimestrial Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale situaţia statistică a avizelor de angajare/detaşare, a permiselor unice şi a permiselor de şedere care conferă şi drept de muncă, precum şi situaţia cetăţenilor Uniunii Europene care desfăşoară pe teritoriul României activităţi dependente.”

20. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 30
La eliberarea avizelor de angajare/detaşare, angajatorul/ beneficiarul prestării de servicii plăteşte un tarif în lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri ori în cazul aplicării art. 17 sau 18, angajatorul plăteşte un tarif în lei, echivalent a 25 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.”

21. La articolul 35, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:
„f) împiedicarea în orice mod a lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări să exercite, total sau parţial, controlul asupra angajatorilor potrivit competenţelor legale prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
g) nerespectarea de către conducătorul unităţii supuse controlului sau reprezentantul legal al acestuia a obligaţiei de a pune la dispoziţia lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate, necesare finalizării controlului, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;”

22. La articolul 38 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) cuantumului tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale pe care angajatorul sau angajatul, după caz, le-ar fi plătit dacă străinul ar fi fost angajat legal, inclusiv penalităţile de întârziere şi amenzile administrative corespunzătoare;”

ART. V
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Cercetării şi Inovării sunt puncte naţionale de contact în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene şi cu autorităţile celorlalte state membre pentru schimbul de informaţii şi documente în aplicarea dispoziţiilor legale ce intră în competenţa acestora referitoare la educaţie şi cercetare în domeniul străinilor.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 5 noiembrie 2018.
Nr. 247.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *